ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุบผา เมฆศรีทองคำ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ มุมมองของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ต่อการรู้เท่าทันสื่อโซเชียลมีเดีย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ บุบผา เมฆศรีทองคำ การพัฒนาภาวะผู้นำในนิสิตระดับอุดมศึกษา ศึกษาศาสตร์ การศึกษาทั่วไป View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ Causal Factors Affecting on Trustworthiness and Success of the National Press Council of Thailand in Regulating Professional Ethics in Views of Newspaper Journalists นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการใช้ประโยชน์สื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของนักศึกษา นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ บทความวิจัยปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้ประกอบวิชาชีพหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับบทบาทของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำเขียนร่วมกับอ.ขจรจิต บุนนาค บทความวิจัย: บทบาทและความคาดหวังต่อสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยที่มีผลต่อความเชื่อมั่น และความสำเร็จของสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติในการกำกับจริยธรรมแห่งวิชาชีพหนังสือพิมพ์ในทัศนะของผู้บริโภคสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ อ.อิสรีย์ ประดิษฐ์ธีระ การสำรวจความต้องการของประชาชนต่อสถานีโทรทัศน์ดิจิทัลเพื่อความมั่นคง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ และ อ.ขจรจิต บุนนาค พฤติกรรมการบริโภคข่าวผ่านสื่อเฟซบุ๊คของคนต่างวัยในสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อคุณลักษณะของผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เอื้อต่อการปฏิรูปสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ The News Literacy in Views of Thai News Consumers in Media Convergence Era นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ ตำราการสื่อข่าวและการเขียนข่าว นิเทศศาสตร์และสื่อสารมวลชน การสื่อสารอื่นๆ View
2558 นิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ การศึกษาอัตลักษณ์ของศิลปินบอยแบรนด์แห่งค่ายเพลง S.M. Entertainment กรณีศึกษาวง Super Junior และ EXO. นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ (ธัญชนก ศิริโสภิตกุล) การประเมินความต้องการจำเป็นด้านจริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่นไทยในเขตกรุงเทพมหานคร นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคำ (พลอยไพลิน ตองออ่น) การวิเคราะห์เนื้อหาสารประชาสัมพันธ์บนเฟซบุ๊คแฟนเพจของร้าน เครทักกีฟรายด์ชิกเคน ประเทศไทย (KFC) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก