ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : บุญยศิษย์ บุญโพธิ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ การได้สิทธิครอบครองในที่ดินในเขตทุ่งกุลาร้องไห้: กรณีศึกษาในเขตพื้นที่ตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ข้อสังเกตเรื่องการจัดประเภทภาพยนตร์ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551 นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ อ.วิวัฒน์ สรรพคุณ การสร้างความเข้าใจในงานทรัพย์สินทางปัญญา นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ข้อสังเกตเกี่ยวกับความรับผิดทางกฎหมายฐานหมิ่นประมาท: กรณีศึกษาการกระทำความผิดในสังคมออนไลน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ บทบาทขององค์การบริหารส่วนตำบลกับการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ ผลการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project Based Learning) ต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา GE 114 พลเมืองไทย พลเมืองโลก และผลการเรียนรู้วิชาศึกษาทั่วไป การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 นิติศาสตร์ อ.บุญยศิษย์ บุญโพธิ์ บทความวิชาการ มาตรการการให้ความคุ้มครองพันธุ์สัตว์ภายใต้กฎหมายสิทธิบัตรของประเทศไทย เปรียบเทียบกับกฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก