ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิษากร สิริวัฒน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ อิทธิพลของประสิทธิผลและการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ การวางแผนการลงทุนเพื่อชีวิตวัยเกษียณ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ อิทธิพลของประสิทธิผลและการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ: การศึกษาเชิงประจักษ์ระหว่างประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.นิษากร สิริวัฒน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมการคอรัปชั่นของภาครัฐ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก