ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิษฐ์นิภา ธนพิริยพงศ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ นิษฐ์นิภา ธนพิริยพงศ์ ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจของลูกค้าที่ใช้บริการในห้างสรรพสินค้า: กรณีศึกษา ห้างสรรพสินค้า A สาขาศรีนครินทร์ จังหวัดสมุทรปราการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก