ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิรันดร์ อรรครัตนกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 บริหารธุรกิจ ดร.นิรันดร์ อรรครัตนกุล ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อบ้านจัดสรรของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจในเขตจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิรันดร์ อรรครัต นกุล การศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ด้านพฤติกรรมผู้บริโภคและปัจจัยด้านเว็บไซด์พระเครื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีผลต่อการตัดสินใจเช่าหรือประมูลพระเครื่องออนไลน์ (E-COMMERCE)(ภัทรดนัย พิริยะธนภัทรสุทธินันทน์ พรหมสุวรรณและนิรันดร์ อรรครัตนกุล) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก