ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิธิ วิเชียรเขตต์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ LUK LUK ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ KANOM ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ANGRY SURI ศิลปะ จิตรกรรม View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ HAPPY MIRO ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Varied faces ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Happiness ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Look tasty ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Married life ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Relationship ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Plaything corner ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรม ประดับตกแต่งอาคาร 3 ภาพ ศิลปะ จิตรกรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ West Electricity ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Face Off II ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ Portrait of Mixed Media ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.นิธิ วิเชียรเขตต์ ไม้กวาด ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก