ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิตยา โนนจุ้ย

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นิตยา โนนจุ้ย ความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อระบบการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ CRM: กรณีศึกษา บริษัท ส.ว.8989 จำกัด บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อทองรูปพรรณของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2556 บริหารธุรกิจ อ.นิตยา โนนจุ้ย การรับรู้ถึงอิทธิพลของกลุ่มอ้างอิง พฤติกรรมการรับชมและความพึงพอใจของผู้หญิงต่อรายการโทรทัศน์สำหรับผู้หญิงทางสถานีโทรทัศน์ในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก