ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิตนา ฐานิตธนกร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร นันทนัช หงษ์โต การเลือกทำชิ้นงานต้นแบบ (Prototype) ก่อนการผลิตจริงของภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การขาย View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อุมารินทร์ ศรีศศิวิมล การตัดสินใจเลือกใช้บริการเพ็ทช็อปในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ศศิกานต์ กลึงเทศ การตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ภัทรา มหามงคล การเลือกใช้บริการธนาคารกสิกรไทยผ่านทางโทรศัพท์มือถือ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คชภรณ์ ไพรอนันต์ ความพึงพอใจของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ CAT 009 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อิทธิพลของการบอกต่อบนโลกอินเทอร์เน็ต สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร Social Media: กลยุทธ์แบบผลักและดึงสำหรับผู้ประกอบการ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของชาวชุมชนวัดพรหมฯ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพในสวนสาธารณะลุมพินี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การศึกษาพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนกรุงเทพในสวนสาธารณะลุมพินี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ผศ.รพีพรรณ ฉัตรเลิศยศ การศึกษาพฤติกรรมการออมทรัพย์ของนักเรียนโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.จรินทร์ อาสาทรงธรรม การศึกษากิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนโรงเรียนหนองหิน อำเภอบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.จันทิมา สมรรคะบุตร ณัฐวุฒิ บุญญะชาลี การศึกษาความคาดหวังของประชาชนทั่วไปในมหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายาต่อการสร้างโครงการศูนย์การค้า Pixel Mall ใกล้มหาวิทยาลัย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร อ.นิตยา โนนจุ้ย ธนัญญา อัครอุดม ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวและบริการบนถนนข้าวสาร กรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ผศ.สรรเพชญ พนัสบดี สุนิดา อาศิรวาท อิทธิพลของลักษณะทางประชากรศาสตร์และความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้า ร้านวัสดุก่อสร้างทองไทย จังหวัดนราธิวาส บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการอู่ซ่อมรถยนต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตัดสินใจซื้ออะไหล่เซียงกงของผู้บริโภคในจังหวัดนนทบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณบุษราคัม คงจินดา ความพึงพอใจในการซื้อหน่วยลงทุนของ บลจ.กสิกรไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นิตนา ฐานิตธนกร คุณสุริภา ทองพันดุล ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านไอศกรีมระดับพรีเมี่ยมในศูนย์การค้าของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก