ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นิจจัง พันธะพจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไม่พึ่งพาคอมพิวเตอร์ ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ บทบาทของสื่อแอนิเมชันในช่วงสงครามโลก: กรณีศึกษาสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน : ประวัติศาสตร์และความเปลี่ยนแปลงในช่วง ค.ศ. 1960-2000 สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ บทความ แอนิเมเตอร์ยุคบุกเบิกของแอนิเมชันในช่วง คศ.1888-1920 ศิลปะ วิทยุและโทรทัศน์ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ ตำราประวัติแอนิเมชัน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ ตำราการออกแบบสื่อ 4 มิติ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง พันธะพจน์ การวาดต่อเติมฉากในการสร้างภาพเทคนิคพิเศษ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ผศ.นิจจัง  พันธะพจน์ ฟีนากิสโตสโคป(Phenakistoscope)  สร้างภูมิคุ้มกันในตัวเอง ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก