ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นารี วิริยะวัฒนา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ นารี วิริยะวัฒนา ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ ปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่มีผลกระทบต่ออัตราผลตอบแทนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก