ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทิยา ชัยบุตร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นันทิยา ชัยบุตร Uncertainty Costs of Wind Power Generation Considering Expected energy Not Supplied under Different Spinning Reserve levels วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นันทิยา ชัยบุตร Unit Commitment considering Spinning Reserve in Power System with Wind Power Generation วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.นันทิยา ชัยบุตร Optimal Spinning Reserved for Wind Power and Certainty by Unit Commitment with EENS Constraint วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.นันทิยา ชัยบุตร Optimal Spinning Reserved Considering Wind Power Reliability Index by Security-Constrained Unit Commitment วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นันทิยา ชัยบุตร ณัฐภพ นิ่มปิติวัน ค่าคาดหวังการจ่ายพลังงานไฟฟ้าเกินความต้องการสำหรับความไม่แน่นอนของกำลังไฟฟ้าจากพลังงานลม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมไฟฟ้า View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.นันทิยา ชัยบุตร อุปกรณ์เลือกแหล่งจ่ายอัตโนมิตโดยอาร์ดูโน่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า View

 

หน้าหลัก