ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทิณา นิลายน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นันทิณา นิลายน Getting over Idioms : Idioms in Contexts (1 คะแนน) การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View

 

หน้าหลัก