ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทิกานต์ เต็มกันทา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ นันทิกานต์ เต็มกันทา, พรพรหม ชมงาม การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อพฤติกรรมการสื่อสารของผู้บังคับบัญชา บรรยากาศในการสื่อสาร และการพัฒนาตนเองของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษากรมทางหลวง นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก