ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทาทิพย์ นัไกรทอง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ นันทาทิพย์ ไกรทอง ดร.เพ็ญจิรา คันธวงศ์ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจที่จะใช้แอพพลิเคชั่นของลูกค้า ร้านเสื้อผ้าตราสินค้า A ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ และบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก