ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทวิช เหล่าวิชยา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ นันทวิช เหล่าวิชยา สื่อสังคมออนไลน์กับการสื่อสารการเมืองไทย นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2554 นิเทศศาสตร์ นันทวิช เหล่าวิชยา และ สุดารัตน์ ดิษยวรรธนะ งานวิจัยเรื่อง การปรับตัวเข้าสู่ยุคดิจิตอลของผู้สื่อข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา บทความวิจัย ผลกระทบของการรายงานข่าวของของสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสต่อจิตสาธารณะ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา การเปิดรับข่าว และการมีส่วนร่วมทางการเมือง นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา ร่วมกับ อ.ศิโรช แท่นรัตนกุล บทความวิชาการ การเมืองบนโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.นันทวิช เหล่าวิชยา ผลกระทบของการรับชมรายการข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ต่อจิตสำนึกสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.นันทวิช เหล่าวิชยา บทความวิจัยเรื่อง ความคาดหวังและความพึงพอใจนักศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.นันทวิช เหล่าวิชยา รหัสผลงาน C9 ชื่อภาพ ครอบครัวตาตี่ Single eyelid family ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก