ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทวัฒน์ อินทรโยธิน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ นันทวัฒน์ อินทรโยธิน ดร.รวิพรรณ สุภาวรรณ์ ปัจจัยในการเลือกซื้อนาฬิกาข้อมือผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Facebook ที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีและความตั้งใจซื้อ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก