ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นันทกา แซ่เอง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี นันทกา แซ่เองประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจที่ส่งผลกระทบต่อดัชนีราคาหลักทรัพย์: กลุ่มอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก