ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นฤเทพ สุวรรณธาดา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้แบบผสมผสานของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่มีต่อรายวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอนิเมชัน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา โครงการ พลังงานมือสองเพื่อชีวิตที่ดีกว่า การศึกษา การศึกษาทั่วไป View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวฯ เรื่อง แสงสุดท้าย นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การศึกษาความพึงพอใจการเรียนรู้ แบบผสมผสานในรายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านระบบ BU Webex การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดเพื่อสุ่มพี่รหัสและน้องรหัสในกิจกรรมสายรหัสสำหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การวิเคราะห์การเรียนรู้รูปแบบผสมผสาน โดยใช้สื่อการเรียนการสอนแบบโลกเสมือนผสานโลกจริง การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การประยุกต์ใช้คิวอาร์โค้ดในการบันทึกข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสำเร็จการศึกษา โดยนำเข้าข้อมูลผ่านระบบเก็บข้อมูลออนไลน์  การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานตามคุณลักษณะคนรุ่นใหม่ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของนักศึกษา การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์แบบเทคโนโลยีความจริงเสริม โดยทฤษฎี U-Learning การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา เกมเต้นปฏิสัมพันธ์ด้วยกล้องเว็บแคมเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายแบบแอโรบิค วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา การเรียนการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา แอพพลิเคชันแบบปฏิสัมพันธ์โลกเสมือนผสานโลกจริงเพื่อแนะนำสถานที่บนระบบปฏิบัิติการ iOS วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา ภาพยนตร์สั้นเรื่อง กตเวที นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.นฤเทพ สุวรรณธาดา แอพพลิเคชันเพื่อแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีความจริงเสริม iSee วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนโดยอาศัยพื้นฐานการเรียนรู้แบบโครงงานเพื่อสร้างคนคุณภาพแห่งศตวรรษที่ 21 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนากลอนประตูอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้เสียงและระบบรายงานผู้ใช้ผ่านอินเทอร์เน็ต วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ อิเล็กทรอนิกส์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา การพัฒนาเกมเต้นแบบปฏิสัมพันธ์ด้วยอัลตร้าโซนิคเซ็นเซอร์ควบคุมผ่านไมโครคอนโทลเลอร์อาดุยโน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ การออกแบบหุ่นยนต์และการควบคุมแบบอัตโนมัติ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา ปกรณ์ ยุบลโกศล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมจูงใจให้เป็นผู้ริเริ่มประกอบการ: กรณีศึกษาในรายวิชา Innovation KING การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา ปกรณ์ ยุบลโกศล การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการวิธีการเรียนแบบร่วมมือกับการเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมจูงใจให้เป็นผู้ริเริ่มประกอบการ: กรณีศึกษาในรายวิชา Innovation KING การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ นฤเทพ สุวรรณธาดา เครื่องแลกเปลี่ยนอาหารสุนัขจากขวดและกระป๋องเหลือใช้อัจฉริยะ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

 

หน้าหลัก