ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นฤมล ธนการพาณิช

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นฤมล ธนการพาณิช การวิเคราะห์ตัวแปรจำแนกกลุ่มนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงและต่ำ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นฤมล ธนการพาณิช โมเดลเชิงสาเหตุความมีวินัยในตนเอง : วิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่าง SEM และ MRA สังคมศาสตร์ หัวข้อทางสังคม View

 

หน้าหลัก