ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นราธิป อ่ำเที่ยงตรง

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิปอ่ำเที่ยงตรง SMS Marketing เครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง SMS Marketing เครื่องมือสื่อสารการตลาดทางตรงที่ยังคงนิยมในปัจจุบัน บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.วศิริกัลยา คู่บุญประเสริฐ กลยุทธ์ทางการตลาดบริการและการยอมรับของผู้บริโภคที่มีต่อบริษัททำความสะอาดหลังภาวะน้ำท่วมปี 2554 บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.ปวีณาฮั่วจั่น ความพึงพอใจในการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศของกลุ่มผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.พัณณ์นิญา ประสงค์ทรัพย์ กลยุทธ์การรักษาฐานลูกค้าและปัจจัยทางการตลาดที่ทำให้เกิดความสนใจในการใช้เดิร์มแคร์คลินิก บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายกฤตภาส ไชยสุวรรณ ความสนใจในกิจกรรมทางการตลาดของผู้บริโภคเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อ Scenery Vintage Farm บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายนิธิ ยุคลธง ทัศนคติและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาปริญญาตรีมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่มีต่อหอพักกอล์ฟซิตี้แมนชั่น บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายธนกร เกาทัณฑ์ทอง กลยุทธ์ทางการตลาดและทัศนคติที่มีผลต่อการเลือกซื้อรถยนต์นำเข้าของประชากรในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดปทุมธานี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายเบญจพล รัชตโชติกุล การส่งเสริมการตลาดที่มีผลต่อการรับรู้และการตัดสินใจใช้บริการ The Spa and Yoga ของผู้บริโภคในซอยรังสิตภิรมย์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายกฤษณพล จันทร์เชื้อวณิช พฤติกรรมและความต้องการของผู้โดยสารที่มีต่อการขยายเส้นทางไปภาคใต้ของบริษัทโชครุ่งทวีทัวร์ในท่าขนส่งหมอชิต บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายบุญรอด โพธิ์เพิ่มเหม กลยุทธ์การตลาดบริการของธุรกิจที่ส่งผลต่อการจำหน่ายน้ำดื่มถึงบ้านของผู้บริโภคในเขตพุทธมณฑล บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง น.ส.พิมพิมล เดชคูหะภูมิพิทักษ์ แนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์และปัจจัยทางการตลาดที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อเฟอร์นิเจอร์ของบุคคลวัยทำงานผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมในเขตพญาไทและราชเทวี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายพชร หิรัณยเลขา การพัฒนากลยุทธ์การตลาดบริการแบบจัดส่งถึงบ้าน (Delivery Service) ที่ส่งผลถึงการบริโภคกลุ่มวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2554 บริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง นายเอกชัย เจริญวัชราภัย กลยุทธ์การตลาดเพื่อการพัฒนาธุรกิจอาหารไทยในมุมมองชาวต่างชาติที่พักอาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นราธิป อ่ำเที่ยงตรง Behaviors of Herbal Products for Consumers in Bang Metropolitan Area บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก