ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นพคุณ ชีวะธนรักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ มุมมองการสรรหาพนักงานอนาคตตรงใจธุรกิจยุคดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2555 คณะบริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ ปัจจัยส่งเสริมความเป็นผู้นำธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมหลักไทยในปี 2556 บริหารธุรกิจและการจัดการ อื่นๆ (การผู้ประกอบการ) View
2556 บริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ ภารกิจและวิกฤตที่ทรัพยากรมนุษย์ต้องทบทวนก่อนถึงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2558 บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.นพคุณ ชีวะธนรักษ์ โฆษณาแฝงในรายการโทรทัศน์กับการรับรู้ตราสินค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก