ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นนิดา สร้อยดอกสน

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ความพึงพอใจต่อโครงการสหกิจศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน พัฒนาระบบสั่งอาหารบนไอแพด กรณีศึกษาร้านอาหารหัวปลาช่องนนทรี คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ โครงการวิจัยและพัฒนา สื่อนำเสนอ 3 มิติ หอประวัติศาสตร์โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2556 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน ผศ.กฤศวรรณ ประเสริฐสิทธิ์ นางสาวชุติมา บุญบรรดาลชัย นางสาวมัสลิน ปานโต โครงการวิจัยและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 คอมพิวเตอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน การพัฒนาระบบลางานออนไลน์ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View
2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ.นนิดา สร้อยดอกสน การพัฒนาซอฟต์แวร์เว็บคอนเฟอร์เรนท์สำหรับการเรียนทางไกล คอมพิวเตอร์ การพัฒนาซอฟแวร์ View
2558 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.นนิดา สร้อยดอกสน บทความวิจัยเรื่อง ระบบวางแผนและติดตามโครงการผ่านเว็บ คอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบ View

 

หน้าหลัก