ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นนทวรรรณ ส่งเสริม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นนทวรรรณ ส่งเสริม สร้างสรรค์ใช้ประโยชน์ DASTA Sustainable Tourism Development Toolkit by Community for Community การท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก