ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นนทวรรณ ส่งเสริม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.นนทวรรณ ส่งเสริม (โครงการย่อย) เรื่อง กระบวนการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาให้เกิดมูลค่าในการท่องเที่ยวเชิงชุมชนอย่างยั่งยืน สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View

 

หน้าหลัก