ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : นที นาคธนสุกาญจน์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบริหารธุรกิจ ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ ผลกระทบของส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาจากประเทศอาเซียน 6 ประเทศ เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก