ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธโนทัย มงคลสินธุ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Alchemy ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Hybrid Folk Wisdom ศิลปะ การออกแบบ View
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Cha la la Corporate uniform ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ จับต้นชนปลายแฟชั่นโชว์ ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ สัญลักษณ์ของเครื่องประกอบเครื่องแต่งกายบุรุษ ศิลปะ ศิลปวิจารณ์ View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Crust ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Meteoric clutch ศิลปะ จิตรกรรม View
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ออกแบบเครื่องแบบ ศิลปะ การออกแบบ View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ สื่อสังคมออนไลน์กำลังเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมแฟชั่นได้อย่างไรHOW SOCIAL MEDIA HAS BEEN CHANGING THE TRADITIONAL FASHION INDUSTRY สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2556 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ ออกแบบเสื้อพนักงาน ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ การจัดการห่วงโซ่อุปทานในอุตสาหกรรมแฟชั่นร่วมสมัย (SUPPLY CHAIN MANAGEMENT IN THE CONTEMPORARY FASHION INDUSTRY) ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Container ศิลปะ การออกแบบ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Handmade BCS ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ธโนทัย มงคลสินธุ์และอ.ปทิตตา พุทธรักษา ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการออกแบบแฟชั่นร่วมสมัยของนักออกแบบแฟชั่นชาวเวียดนาม ตั้งแต่ ค.ศ. 2008 – ปัจจุบันFASHION INDUSTRY) ศิลปะ การออกแบบ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ธโนทัย มงคลสินธุ์ Body Tramper ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก