ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธโนทัย ม มงคลสินธุ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธโนทัย มงคลสินธุ์ Alchemy ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก