ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรา กันธารักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธีรา กันธารักษ์ ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ กลยุทธ์การตลาดเชิงประสบการณ์ผ่านสัมผัสทั้งห้า (Sensory Marketing) ส่งผลต่อความภักดีในตราสินค้าอาฟเตอร์ยู (After youdessert café) ของกลุ่มวัยทำงานในกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก