ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรศักดิ์ คำแก้ว

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธีรศักดิ์ คำแก้ว ดร.ชุติมาวดี ทองจีน การศึกษาความพึงพอใจของพนักงานที่ใช้แอพพลิเคชั่นสั่งสินค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ: กรณีศึกษาร้านโซล จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก