ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ อ.ไพลิน บรรพโต อ.ปิยะราช สวัสดิ์เอื้อ ไฮไฟเบอร์เครป ศิลปะ การออกแบบ View
2555 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ การศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานแผนกอาหารและเครื่องดื่มของโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาฝึกงานแผนกบริการส่วนหน้าตามทัศนะของผู้ปฏิบัติงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2557 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ ดร.สุปราณี พงษ์วุฒิธรรม ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมบริการของนักศึกษาภาควิชาที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการ คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (ค่าน้ำหนัก 0.20 แบ่งคะแนน คนละ 0.10) สังคมศาสตร์ การท่องเที่ยว View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ ทัศนคติและการดูแลสุขภาพ ของนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2558 มนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ พฤติกรรมการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว อ.ธีรวัฒน์ อิ่มประคองศิลป์ พฤติกรรมและการดูแลสุขภาพของพนักงานโรงแรม จังหวัดชลบุรี สังคมศาสตร์ การโรงแรม View

 

หน้าหลัก