ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรพล ภูรัต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต ASEAN Integration via ASEAN Identity Building among Thai SME Entrepreneurs บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต (ชุติกาญจน์ มิ่งรัตน์ดิกรณ์) การศึกษาความพึงพอใจ ความไว้วางใจ และซื่อสัตย์ภักดีต่อตราของลูกค้าประกันรถยนต์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต (พล เนื่องจำนง) พฤติกรรมการบริโภคสื่อบนเครือข่ายสังคมผ่านอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคแบบโพรซูเมอร์ในสังคมแห่งการหลอมรวมสื่อ นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก