ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรพล ภูรัต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต ASEAN Integration via ASEAN Identity Building among Thai SME Entrepreneurs บริหารธุรกิจและการจัดการ การวิเคราะห์การลงทุน View

 

หน้าหลัก