ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธีรพลภูรัต ธีรพลภูรัต

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต Thailand’s Brand Brand Communication for Creating Image of the Country and Thai Products or Services เพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Thammasat Review Vol.18, No.2, July – December, 2015 นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก