ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธิดารัตน์ ต่อสุข

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข การสำรวจเทคนิคการสอนในคณะวิศวกรรมศาสตร์จากสถานการณ์ภัยพิบัติ : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกม OHO....THAILAND วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจตามเวลาจริงบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2554 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ECG Analysis on Mobile Phone วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ผู้พิทักษ์ตัวน้อย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2555 คณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบระวังภัยและแจ้งเหตุฉุกเฉิน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ต่อสุข และ อ.จันทิมา บัวผัน ความคาดหวังของนักศึกษาต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน:กรณีศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกษตรกรรมจำลอง วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข ระบบวิเคราะห์และจำลองการเกิดอุทกภัย วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2556 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข พิทักษ์พลังงาน วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธิดารัตน์ ต่อสุข การพัฒนาเกมเพื่อสอดแทรกการเรียนรู้ด้วยการประยุกต์ใช้คุณสมบัติจำเพาะและระบบเซนเซอร์ของอุปกรณ์พกพาแอนดรอยด์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2557 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ธิดารัตน์ ต่อสุข โปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์สำหรับวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการทำการเกษตร โดยประยุกต์ใช้ระบบคลาวด์ วิศวกรรมไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View
2558 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข เกมเพื่อพัฒนาทักษะกลุ่มเด็กพิเศษ ศิลปะ การออกแบบ View
2559 วิศวกรรมศาสตร์ อ.ธิดารัตน์ ต่อสุข หมอนฝันดีน่ะ ฝันดีน่ะ วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์และสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เฉพาะฮาร์ดแวร์และการพัฒนาฮาร์ดแวร์ View

 

หน้าหลัก