ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธาริตา ดวงพัตรา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธาริตา ดวงพัตรา ดร.ศศิประภา ชัยประสิทธิ์ การตลาดแบบผสมผสานที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินซื้อไอศกรีมแม็กนั่มของกลุ่มคนวัยทำงานในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก