ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธานี พุทธวิถี

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี การศึกษาเชิงเปรียบเทียบต้นทุนค่าน้ำมันดีเซลกับต้นทุนค่าน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ในเครื่องยนต์เรือประมงของกลุ่มเกษตรกรทำประมงตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี ต้นทุนน้ำมันไบโอดีเซลที่ใช้ในเรือประมงของกลุ่มเกษตรกรทำประมง ตำบลอ่างศิลา จังหวัดชลบุรี บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธานี พุทธวิถี ระบบบัญชีของสถานีวิทยุชมรมเสียงธรรมเพื่อชาวพุทธ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2559 คณะบริหารธุรกิจ อ.ธานี พุทธวิถี ผลกระทบจากภาคการเงินต่อดัชนีชี้วัดทางเศรษฐกิจมหภาค เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View

 

หน้าหลัก