ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธันยกร จันทร์สาส์น

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 บัญชี ธันยกร จันทร์สาส์น ประสิทธิภาพการดำเนินงานของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยระหว่าง ปี พ.ศ. 2543 – 2552 บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:นัยจากรายการคงค้างที่ควบคุมได้ บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2556 บัญชี อ.ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2557 คณะบัญชี ผศ.ธันยกร จันทร์สาส์น ความสัมพันธระหวางหนี้สินและคุณภาพกําไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (MAI) ของประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View
2559 คณะบัญชี ธันยกร จันทร์สาส์น คุณภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่มีบรรษัทภิบาลในระดับดีเลิศ: นัยจากรายการคงค้าง บริหารธุรกิจและการจัดการ การทำบัญชี View

 

หน้าหลัก