ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธัญลักษณ์ นามจักร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิติศาสตร์ อ. ธัญลักษณ์ นามจักร การมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักการกระจายอำนาจ: ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลท่าช้าง นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2555 คณะนิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร การรับรองสถานภาพการสมรสของบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร บทความวิจัย: สถานะทางกฎหมายและการคุ้มครองตัวอ่อนที่เกิดจากเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร และคุณปิยธิดา ปลอดทอง มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์อาหาร นิติศาสตร์ นิติศาสตร์กฎหมายทั่วไป View
2556 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร การสร้างความเข้าใจกฎหมายน่ารู้สำหรับเยาวชน: โรงเรียนวัดตะวันเรือง จังหวัดปทุมธานี นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2557 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร เงื่อนไขทางกฎหมายเพื่อควบคุมทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการตั้งครรภ์แทน นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2558 นิติศาสตร์ อ.ธัญลักษณ์ นามจักร บทความวิชาการ กฎหมายไทยกับการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View
2559 คณะนิติศาสตร์ อาจารย์ธัญลักษณ์ นามจักร เงื่อนไขและข้อกำหนดทางกฎหมายในการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผ่านสื่อโทรทัศน์ นิติศาสตร์ นิติศาสตร์ทั่วไป View

 

หน้าหลัก