ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธัญพลอย นุตเกษม

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธัญพลอย นุตเกษม Swan Chulta ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก