ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะมนุษยศาสตร์และการจัดการการท่องเที่ยว ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่นไทย (Interpretation through Thai Teenagers' tattoos) (ผลงานร่วม สุธิดา แซ่อึ้ง) สังคมศาสตร์ สังคมและวัฒนธรรม View

 

หน้าหลัก