ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธรา มะลัยจันทร์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2559 คณะบัญชี ธรา มะลัยจันทร์ประวัฒน์ เบญญาศรีสวัสดิ์ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อนํ้าแข็งหลอดปลอดสาร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก