ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธราดล สุจริตวรกุล

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2558 สถาปัตยกรรมศาสตร์ ธราดล สุจริตวรกุล, ฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร, รณิดา รัตตากร การเปลี่ยนผันระหว่างแกนและองค์ประกอบย่อยทางวัฒนธรรม ณ บริบทป้ายรถประจำทาง สถาปัตยกรรมและอาคาร ภูมิสถาปัตยกรรม View

 

หน้าหลัก