ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ อิทธิพลของนิตยสารต่อผู้อ่านในยุคสังคมบริโภคนิยม นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ กว่าจะเป็นบทละครโทรทัศน์: ปัญหาของผู้เรียนสู่แนวทางการสอนของผู้สอน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ ละครโทรทัศน์เพื่อเยาวชนกับการพัฒนาสังคมไทย นิเทศศาสตร์ การละคร View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ ร่วมกับ อ.ตวงลาภ เปี่ยมอยู่สุข บทความ พัฒนาการและแนวโน้มของนิตยสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชนประจำปี 2555 ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 2 นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2556 นิเทศศาสตร์ อ.ธรรมยุทธิ์ จันทร์ทิพย์ โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์งานประชุมใหญ่วิชาการและวิชาชีพสื่อมวลชน ประจำปี 2556 ยุทธศาสตร์เพื่ออนาคตวารสารศาสตร์ ครั้งที่ 5 นิเทศศาสตร์ การประชาสัมพันธ์ View

 

หน้าหลัก