ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธรรณธร ปัญญโสภณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรณธร ปัญญโสภณ กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านสื่อละครเวทีเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน (The Process of the Experiential Learning Activities through Stage Play Media for Developing Students’ Morals) การศึกษา การเรียนการสอน View

 

หน้าหลัก