ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธรรญธร ปัญญโสภณ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ บทสารคดีโทรทัศน์: มุมมองของผู้เรียนที่สะท้อนเรื่องวิถีชีวิตและคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมไทยผ่านการเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ศิลปะ วิทยุและโทรทัศน์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ The Characteristics of Thai Movies and Factors Contributing to Becoming Widely Known in International Markets นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2555 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ การสังเคราะห์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักผ่านบทละครโทรทัศน์ นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2556 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรณธร ปัญญโสภณ กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านสื่อละครเวทีเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน (The Process of the Experiential Learning Activities through Stage Play Media for Developing Students’ Morals) การศึกษา การเรียนการสอน View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ กระบวนการจัดการกิจกรรมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ผ่านสื่อละครเวทีเพื่อพัฒนาคุณธรรมของผู้เรียน นิเทศศาสตร์ การละคร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ The Portrayal of Pictures and Content Abusing the Rights of People in Online Thai newspapers นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ ภาพสะท้อนของหญิงรักหญิงผ่านนิตยสาร @ tom actz Reflection of Lesbian in the Magazine @ tom actz (อารยา ศิริพยัคฆ์, ธรรญธร ปัญญโสภณและธัญญลักษณ์ เอนกจำนงค์พร) นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ การสื่อสารการตลาดแบบองค์รวมที่มีผลต่อความสนใจและการตัดสินใจซื้อสินค้าเครื่องแต่งการของกลุ่มรักร่วมเพศชายในเขตกรุงเทพมหานคร(อรรถพร ใจเจตน์สุข. ธรรญธร ปัญญโสภณ,ธัญญลักษณ์ อเนกจำนงพร) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2557 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดของบริษัทในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนที่นำเข้าละครโทรทัศน์ไทย(Lan Fen ,ธรรญธร ปัญญโสภณ) นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ Guideline for the Entertainment Business in Television Programs in ASEAN Perspectives from Thai Television Executives นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ Mass Media and the Promotion of ASEAN Perspectives from Thai Educators นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การออกแบบงานสร้างภาพยนตร์ไทยในการประกอบสร้างความเป็นจริงในสังคม กรณีศึกษาภาพยนตร์ไทยเรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวร ภาค 5 ยุทธหัตถี นิเทศศาสตร์ ภาพยนตร์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อบริการให้เช่าสนามฟุตบอลในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคอนโดมิเนียมสำหรับผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาพฤติกรรมและส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจแฟชั่นเกาหลีและบริการออกแบบการแต่งกายเพื่อเสริมบุคลิกภาพเฉพาะบุคคลในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านจำหน่ายจักรยานและอุปกรณ์เสริมในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาความพึงพอใจและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อบริการเช่าพักด๊อกทาวน์รีสอร์ท บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ กลยุทธ์การปรับตัวของคลื่นวิทยุในยุคดิจิทัล กรณีศึกษาคลื่นวิทยุ Cool Fahrenheit 93 นิเทศศาสตร์ วิทยุและโทรทัศน์ View
2558 นิเทศศาสตร์ ธรรญธร ปัญญโสภณ การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการร้านอาหารรูปแบบตะวันตกในเขตกรุงเทพมหานคร บริหารธุรกิจและการจัดการ พฤติกรรมผู้บริโภค View
2559 คณะนิเทศศาสตร์ ผศ. ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ Information Technology, Use of Communication Technologies and Students Learning Experience at Bangkok University นิเทศศาสตร์ การสื่อสาร View

 

หน้าหลัก