ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธมกร ธาราศรีสุทธิ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2554 เศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ แนวทางแก้ไขปัญหาผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม จากการพัฒนาการท่องเที่ยว : กรณีศึกษาชุมชนตลาดน้ำท่าคา เศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ View
2555 คณะเศรษฐศาสตร์ ผศ.ธมกร ธาราศรีสุทธิ การศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านการเงินโครงการหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษาบริเวณพื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจและการจัดการ View

 

หน้าหลัก