ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2555 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ พระเครื่องในกองทัพไทยสมัยอยุธยา ศิลปะ ประวัติศาสตร์ศิลป์ View
2557 คณะศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาโดยวิธี 360 องศา และเกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคของนักศึกษาในรายวิชา GE115 การศึกษา ศึกษาศาสตร์อื่นๆ View
2558 ศิลปกรรมศาสตร์ อ.ธนุตม์ ธรรมพิทักษ์ สมัยกษัตริย์ชัยวรมันที่ 7 ของประเทศกัมพูชาที่ส่งผลต่อการสร้างพระไภษัชยคุรุฯ ในประเทศไทยช่วงพุทธศตวรรษที่ 18 ศิลปะ การออกแบบ View

 

หน้าหลัก