ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนาคาร ขันธพัด

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนาคาร ขันธพัด รศ.ดร.สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ ปัจจัยจูงใจ ปัจจัยค้ำจุน และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของผู้ปฏิบัติงาน: กรณีศึกษาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริหารธุรกิจและการจัดการ การบริหารงานบุคคล View

 

หน้าหลัก