ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนัชพร เลิศเดชเดชา

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนัชพร เลิศเดชเดชา ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ ปัจจัยทางการตลาดที่มีอิทธิผลต่อการเลือกหอพักเอกชนของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก