ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนพล วิทยาชาการ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนพล วิทยาชาการ ดร.สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์ อิทธิพลของความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีต่อการเลือกซื้อลูกปืนรถยนต์ บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก