ฐานข้อมูลผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

นักวิจัย : ธนพร ผาสุกใจ

ปีการศึกษา คณะ / หน่วยงาน ชื่อ - นามสกุล ชื่อผลงาน สาขาหลัก สาขาย่อย  
2557 คณะบริหารธุรกิจ ธนพร ผาสุกใจ ดร.ชุติมาวดี ทองจีน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคจากร้านขายปลีกแบบดั้งเม (โชห่วย) ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บริหารธุรกิจและการจัดการ การตลาด View

 

หน้าหลัก